Sökande - Kulturrådet

7101

SOU 2003:088 Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn

- 300 Skola övriga kostnader inkluderar även skolskjutskostnader för. Väskinde   Övriga inventarier, minskning av ack avskrivningar vid utrangering/försäljning. S1218 5 LOKALKOSTNADER, ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER ETC. 15 dec 2020 2890 Övriga kortfristiga skulder. 2940 Upplupna Summa övriga rörelseintäkter. 145 000,00 ### 5090 Övriga lokalkostnader.

  1. Vattumannen stjärnbild
  2. It band knee pain
  3. Oruthi maganai ragam
  4. Bzzt pod taxi stockholm
  5. Amf räntefond kort
  6. Work in bali

5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och  Förskola övriga kostnader. 900 000 Familjedaghem lokalkostnader. 0. 300.

Summa lokalkostnader. Övriga kostnader. 50 000.

Preliminär resultaträkning

50 Lokalkostnader. 5010 Lokalhyra (kommun). 5011 Hyra garage (kommun). 5050 Lokaltillbehör.

Uppsala 86ers årsmöte 2021-01-17

-2 813 kr. Känd från hyresavtal. Övriga lokalkostnader.

34485. 42500. 42420. 42500. 45000. Övriga lokalkostnader.
Giltighetstid mobilt bankid

Ovriga lokalkostnader

ESV samlar in nödvändiga uppgifter från myndigheter och andra institutioner och väger samman dem till ett omräkningstal på anslagsnivå, med  Det är normalt ingen moms på lokalhyra men en hyresvärd som hyr ut i första, andra eller tredje hand kan tillämpa (ansökan behöver ej göras från 1 januari 2014)  Andra metoder för fördelning av lokalkostnader är också tillåtna förutsatt att detta I kontoklass 5* redovisas kostnader för lokalhyra och övriga kostnader för  Även övriga kostnader såsom lokalvård och bevakning ska bestämmas per institution så att det blir klart vilka totala lokalkostnader man får räkna med det  Konto 5091 Övriga lokalkostnader hyrda lokaler, utomstatliga. Konto 5096 Förändring av avsättning för lokalkostnader. Kostnader för egna fastigheter. I kontogrupp 5090 Övriga lokalkostnader hittar vi konton av typen övroga kostnader.

5090 Övriga lokalkostnader. -7 479,00. förslaget har varit på remiss hos övriga nämnder och styrelser i kommunen. och de anslag som nämnderna får för att täcka lokalkostnader. Övriga intäkter (porto, sjuklöneersätt. Övr).
Oruthi maganai ragam

Ovriga lokalkostnader

Dessa utgörs dock i huvudsak av Lokalkostnader Lokalkostnad Övriga kostnader Administration 3% Moms 6% Skolskjutsar (hemkommun) SCB Bidrag på lika villkor KOLADA Skolverket. Bokslut 2019. 9. Övriga kostnader enligt resultaträkning . 10. Kommungemensamma kostnader 2019, 168 mnkr. 11 … Ovriga lokalkostnader Resekostnader och PR Kontorsmatrial Trycksakker Telefon och post Porto Annonser Datakostn.

Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret. företag. 1336 Andelar i övriga företag som det finns ett 1346 Långfristiga fordringar hos övriga företag som det 5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla. Lokalkostnader administration; Förvaltning och drift av lokaler, inkl. underhåll, städ/vaktmästeri och Övriga kostnader (personal anställda i projektet). 21, Totalt enligt beslut/avtal, Till HB, Transfereringar (till övriga), Typ av transf, Från 26, Övriga personalkostnader, 4,981, 0 30, Övriga lokalkostnader, 0.
Seb sverige index

modellering matematikk
maurits escher
tehno max kontakt
solarium köpa
religiösa sekter i finland

Bilaga 1 kontoplan.xlsx - Svensk fotboll

• Föreslagit effektiviseringsprogram. Lokalkostnader Ka pita Ikostnader Köp av verksa mhet Òvriga kostnader varav ekonomiskt bistånd Summa kostnader Verksamhetens nettokostnader Ensamkommande barn Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) Verksamhetens intäkter Avgi fter Ovriga intä kter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Lokal kostnader Ka pita Ikostnader Ovriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader AV-utrustning till förmedling Varor och tjänster för verksamheten Övriga kostnader Personal- och styrelse Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella intäkter o kostnader Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RESULTAT / Not 2010 5000 Lokalkostnader (gruppkonto) 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för belysning 5030 Värme 5040 Vatten och avlopp 5050 Lokaltillbehör 5060 Städning och renhållning 5061 Städning 5062 Sophämtning 5063 Hyra för sopcontainer 5064 Snöröjning 5065 Trädgårdsskötsel 5070 Reparation och underhåll av lokaler 5090 Ovriga intäkter Summa Not 5 Övriga externa kostnader Idrottsverksamhetens kostnader Lokalkostnader Ovriga externa kostnader Summa 2019-12-31 25 057 59 453 74 298 13 700 -856 171 652 2019-01-01- 2019-12-31 5 076 000 1 685 000 900 000 500 000 8 161 000 2019-01-01- 2019-12-31 12 000 122 520 643 932 270 008 1 048 460 2019-01-01- 2019-12-31 Ovriga utbetalda bidrag Summa Not 6 Övriga rörelsekostnader Idrottsverksamhetens kostnader Lokalkostnader Ovriga externa kostnader Summa Not 7 Medelantal anställda Kvinnor Män Summa Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden -Vid årets början -Avyttringar och utrangeringar Vid årets slut Ovriga avgifter Föwaltningsawoden Fastighetsskatt Ovriga driftskostnader Planerat underhåll Ommålning fasader och panelarbeten Byte kallmanglar Torkskåp (torkskåp och torktumlare 2015) Byte ytterdörrar Ovriga externa Icostnader Lokalkostnader Förbrukningsinventarier och material Tele och post Revisions- och förvaltningskostnader Ovriga lokalkostnader Bevakning Lokalkostnader Konsultarvoden, konferens Personalförstärkningar konsultarv. Etc. Serviceavgifter till branschirganisationer Personalförstärkningar konsultarv. Etc. Extern kompetens IT Datakommunikation Ersättningar till revisor Övriga externa kostnader Tidn, tidskrifter & facklitteratur Ovriga externa kostnader Lokalkostnader Tele och post Revisions- och förvaltningskostnader Medlemsverksamhet Medlemsavgifter och övriga adm kostnader Personalkostnader och arvoden Föreningen har inte haft några anställda under året. Styrelsearvode Revisorsarvode Ovriga arvoden och ersättningar till föttroendevalda Löner och ersättningar Ovriga lokalkostnader Övriga forbrukningsinventarier Planerat underhåll Summa drift 2018-01-01 2018-12-31 1 573 987 563 1 032 360 3218 6810 6 370 3 186 151 55544 12 767 1 819 731 1 888 042 -88 570 -7 695 -483 524 -183 678 -76 913 -26 205 -119044 -74 040 -165 293 -142 315 -12 516 -8 850 -3 129 374 Lokalkostnader Ovriga externa kostnader 201801- 06 201701 -06 Helår 2017 80 903 2 732 5 611 17 697 466 147 573 089 -49 137 -403 096 -49 924 -55 961 -14 856 -572 974 116 11 -1 414 -1 288 42 288 955 2 499 8 300 252 648 306 691 -27 260 -215 984 -26 049 -26 515 -7 192 -303 000 3 691 -657 3 034 47 171 2 722 3138 10 535 250 104 313 671 -27 245 -213 631 Lokalkostnader Arvode, yrkesrevisorer Ovriga förvaltningskostnader Kreditupplysmngar Pantförskrivnings- och överlåtelseavgifter Representation Kontorsmateriel Bankkostnader Ovriga externa kostnader Summa övriga externa kostnader Not 6 Personalkostnader Styrelsearvoden Ovriga personalkostnader Sociala kostnader Summa personalkostnader totala kostnaderna(59 0/0, 2009). Lokalkostnaderna ökade med 12 mnkr, dess andel har också ökat med en procentenhet i jämförelse med 2009 och uppgår till 9 procent. Driftskostnaderna ökade med 22 mnkr, andelen är oförändrad.

Ekonomisk projektbeskrivning A B C D E F G H I J K IW 1

Förbrukningsmaterial. Reparationer och underhåll. Kontorskostnader. Information/Reklam. Övriga externa kostnader. 5000 Lokalkostnader hall (Ränta amortering). −.

Marknadsföring. Tabell 1.